Copyright 2020 - PTPS - WSP im. J. Korczaka w Warszawie

Program XXXIV Konferencji - Kongresu Polityków Społecznych

KONGRES POLITYKI SPOŁECZNEJ 13-15 CZERWCA 2016

I DZIEŃ- 13 czerwca 2016

10.00 – 13.30 I Sesja Plenarna – Priorytety i wyzwania polskiej polityki społecznej

Moderator: prof. dr. hab. Julian Auleytner (PTPS i WSP im. J. Korczaka w Warszawie)

 1. Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Priorytety rządu w zakresie polityki społecznej w Polsce
 2. Prof. Mario Raich – Wyzwania edukacyjne w kontekście rozwoju cyberprzestrzeni (Keynote speech, Szwajcaria)
 3. Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (KNoPiPS) – Nowe wyzwania polityki rynku pracy w Polsce
 4. dr hab. Mirosław Grewiński, prof. WSP im. J. Korczaka w Warszawie – 25 - lecie polityki społecznej III RP – wybrane zagadnienia w kontekście barier i perspektyw rozwoju
 5. dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK i dr hab. Marek Rymsza (UW) – Inkluzja społeczna i empowerment w rozwiązywaniu problemu wykluczenia
  i marginalizacji

Dyskusja

14.00 – 15.00 Obiad

15.00 – 17.30 Sesje robocze

1. Sesja robocza International experiences in the Social Policy, Moderatorzy: Alfonso Montero(ESN) , prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (UE w Katowicach)

  Marzano Gilberto Social innovations in Italy (Włochy)
  Sarquella Casellas Ester The role of integrated social services in Spain (Hiszpania)
  Haggenburg Milou Local social services experiences in Netherlands   (Holandia)
  Steiner Artur Social Enterprises in the UK: a case study of Scotland (Wielka Brytania)
  Wronka-Pośpiech Martyna Social entrepreneurship in process of professional activation of people with disabilities (Polska)
  Zapędowska-Kling Kaja The Policy of Aging in Sweden and the United States – Conclusions for Poland (Polska)

Dyskusja

2. Sesja robocza Problemy demograficzne i rodziny, Moderatorzy: prof. dr. hab. Zdzisław Pisz (UE we Wrocławiu), dr Joanna Szczepaniak – Sienniak (UE we Wrocławiu)

  Durasiewicz Arkadiusz Znaczenie publicznych polityk szczegółowych realizowanych przez państwo polskie w realizacji polityki rodzinnej typu implicite
  Kamiński Tadeusz Pieniądze to nie wszystko - polityka społeczna w poszukiwaniu zachęt pronatalistycznych
  Lajstet Joanna Rodzina i praca. Ograniczenia decyzji o posiadaniu dzieci wynikające z sytuacji na rynku pracy w świetle wybranych badań oraz danych o rynku pracy
  Timoszuk Sylwia Wdowieństwo osób starszych w Polsce
  Walkowska Wiesława Seniorzy w rodzinie i środowisku lokalnym
  Kubiak Michał Polityka senioralna w Gdańsku - wybrane przykłady lokalnych inicjatyw
  Ziębińska Beata Opieka nad ludźmi starymi w kontekście wybranych jej uwarunkowań. Studium porównawcze Hiszpanii i Finlandii
  Zasada-Chorab Anna

"Doświadczenia Gmin w zakresie świadczeń 500+"

Dyskusja

3. Sesja Polityka rynku pracy i aktywizacji społeczno- zawodowej, Moderatorzy: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska (UŁ); prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (UMK w Toruniu, PAN)

  Zaborowska Agnieszka Koncepcja aktywnego doradztwa społecznego
Zadroga Adam
  Flaszyńska Ewa Rządowy czy samorządowy system zarządzania rynkiem pracy - czas na refleksje
  Michoń Piotr Historia aktywności zawodowej i jej konsekwencje dla subiektywnego dobrostanu młodych Polaków
  Kukulak-Dolata Iwona Ekonomiczno-społeczne aspekty pracy nierejestrowanej w regionie łódzkim
  Wiktorowicz Justyna Instytucjonalne uwarunkowania wydłużania okresu aktywności zawodowej
  Guja Patrycja Metody aktywizacji zawodowej kobiet po urodzeniu dziecka
  Wiszczun Ewelina Globalny rynek pracy jako wyzwanie na wszystkich poziomach jego funkcjonowania
  Kroczak Hanna Proces reintegracji w percepcji beneficjentów usług CIS w Szadkach - "dojrzewanie pomidorów w szklarni"

Dyskusja

17.30 – 18.00     Podsumowanie sesji roboczych

19.00 –23.00      Uroczysta kolacja

II Dzień- 14 czerwca 2016

9.00 – 11.30 Sesja Plenarna – Problemy społeczne Europy i Świata

Moderator: dr Małgorzata Bonikowska (THINK TANK)

 1. prof. Salvatore Babones, Nierówności globalne świata a polityka społeczna (Keynote speech, Australia)
 2. dr hab. Kazimierz Frieske, prof. UW – Iluzje evidence based policy
 3. dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW – Aktywna polityka społeczna w czworokącie dobrobytu
 4. Alfonso Montero – Partnership and networking in the european social policy (Wielka Brytania)
 5. prof. dr hab. Elżbieta Kryńska (UŁ) – Ekonomiczny kontekst problemów społecznych. Studium przypadku prekariatu

Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 14.30 Sesje robocze

4a. Sesja robocza - Zabezpieczenie społeczne, Moderator – prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz (SGH)

1

Uścińska

Jaroszek

Gertruda

Paweł

Aspekty prawne, organizacyjne i finansowe funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. Wyzwania wobec ZUS
2. Chylak Karol Główne kierunki i możliwe alternatywy rozwoju ubezpieczeń społecznych w II Rzeczypospolitej
3. Czech Piotr Pracownik socjalny urzędnik czy opiekun spolegliwy
4. Grata Paweł Przemiany systemowe w polskiej polityce społecznej w latach 1944-1950. Zarys problematyki
5. Rutecka Joanna Efektywność dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce.
6. Ratajczak Joanna Sprawiedliwość w systemie emerytalnym – dylematy

4b. Sesja robocza - Migracje, Moderator – dr hab. Cezary Żołędowski, prof. UW (IPS UW)

1 Leska-Ślęzak Joanna Polityka społeczna Holandii wobec problemu migracji
2 Łukasiewicz Grzegorz Współczesne ruchy migracyjne jako potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw
3 Rostropowicz- Miśko Zagórowska

Marta

Agata

Problemy osób starszych – rodziców emigrantów. Przykład województwa opolskiego

Dyskusja             UWAGA: Sesje 4a i 4b odbędą się w tej samej sali

5. Sesja robocza - Ubóstwo i wykluczenie społeczne, Moderatorzy: prof. dr hab. Krzysztof Piątek, (UMK w Toruniu), dr hab. Ryszard Szarfenberg, (prof. UW)

1 Piątek Krzysztof Polityka społeczna jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych - przypadek przestępczości
2 Fate Shivan Badanie dynamiki ubóstwa z wykorzystaniem metody VMCM na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
3 Cichowicz Ewa Sposoby realizacji wypłat wybranych świadczeń społecznych w Polsce w kontekście wykluczenia finansowego
4 Korporowicz Violetta Zachowania zdrowotne młodzieży polskiej
5 Cersarski Maciej Społeczna polityka mieszkaniowa – czy możliwa w rynkowym paradygmacie wzrostu?
6 Lipski Aleksander Kłopoty z kulturą w teorii i praktyce polityki społecznej

Dyskusja

6. Sesja robocza - International experiences in the Social Policy, Moderatorzy: prof. Gilberto Marzano, dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof UŁ

1 Golovko Yaroslav Transformation of Social Policy in Ukraine after political changes (Ukraina)
2 Huliaieva Liudmyla Social values and consequences in Ukraine (Ukraina)
3 Lubkina Velta "National Research Program in Latvia"- innovative solutions for social telerehabilitation in the schools of Latvia in the context of inclusive education and the study results" (Łotwa)
4 Winroth Linda Social business and care services in Sweden (Szwecja)
5 Michoń Piotr Household gender inequality and subjective well-being of men and women in Poland (Polska)
6 Duranowski Wojciech Innowacyjne Przedsiębiorstwa Społeczne w UE (Polska)

Dyskusja

14.00 – 14.30 Podsumowanie sesji roboczych

14.30 – 15.30 Obiad

15.30 – 17.00 Okrągły Stół nt. deinstytucjonalizacji i kondycji służb społecznych / 15.30 -19.00 zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTPS (dla członków PTPS)

20.00 Kolacja

III DZIEŃ – 15 czerwca

9.00 – 10.30 Sesja PlenarnaProgramowanie, zarządzanie i finansowanie polityki społecznej

Moderator: dr hab. Mirosław Grewiński, prof. WSP im. J. Korczaka w Warszawie

 1. prof. Joakim Palme, Investment Social Policy as a new paradigm of European Social Policy? (Keynote speech, Szwecja)
 2. prof. dr hab. Julian Auleytner, Finansowanie polityki społecznej - obszary wiedzy i niewiedzy
 3. dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UŁ i dr Justyna Przywojska, Governance i usługi społeczne

Dyskusja

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.30 Sesje robocze

7.Sesja robocza – Innowacje i partnerstwo w polityce społecznej, Moderatorzy: dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK, (UMK w Toruniu), dr Piotr Michoń (UE Poznań)

1. Buchowicz Izabela Lifelong Learning jako niewykorzystana szansa rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce na tle rozwiązań europejskich
2. Bednarz Marek Przemiany instytucji społecznych jako wyzwanie dla polityki społecznej
3.

Aldona Frączkiewicz-Wronka

Martyna Wronka-Pośpiech, Monika Tkacz

Koprodukcja jako idea strukturyzująca proces dostarczania usług publicznych/społecznych
4. Furmańska-Maruszak Agnieszka Innowacje społeczne w organizacji
5. Kamiński Stanisław Wielosektorowość a partnerstwo w polityce społecznej

6.

Klimowicz Iwona, Rybarska – Jarosz Dorota Partnerstwo - instrument innowacyjnego wzrostu?
7. Szyszka Michał Komunikacyjne i wizerunkowe problemy publicznych instytucji pomocy społecznej
i rynku pracy jako istotna bariera efektywności działań
8. Warwas Izabela Zarządzanie wiekiem w Polsce – stan i perspektywy rozwoju

Dyskusja

8.Sesja robocza – Problematyka osób niepełnosprawnych, Moderatorzy: Barbara Kucharska (MCPS) dr Agnieszka Rymsza (WSP im. J. Korczaka w Warszawie)

1 Komorowska Olga Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością w Niemczech
2 Olszewski Mikołaj Pomoc na rzecz rodzin z osobą niepełnosprawną we Francji

Dyskusja

9.Sesja robocza – Dostępność do usług społecznych, Moderatorzy: dr Bohdan Skrzypczak (CAL); dr Joanna Lizut (WSP im. J. Korczaka w Warszawie)

1 Gagacka Maria Zaangażowanie obywatelskie w lokalnej polityce społecznej. Teoria a praktyka
2 Goleński Wojciech Diagnoza i analiza funkcjonowania organizacji pozarządowych w obszarze opieki w Polsce. Wnioski z badań empirycznych
3 Janowska Zdzisława Uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce

4

Kołodziej Barbara Dostępność terapii uzależnień w programach i w sprawozdaniach z ich realizacji
Stępień Jerzy
5 Szczupak Klaudyna Niedobór czy nadmiar miejsc? Analiza różnic w dostępności opieki żłobkowej w polskich gminach
6 Turzańska Sylwia Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków a problemy finansowe, organizacyjne i prawne samorządów po nowelizacji ustawy o systemie oświaty na przykładzie gminy Sosnowiec.
7 Węgrzyn Grzegorz Przebudzenie górnośląskie
8 Stanek Katarzyna Małgorzata Stres i wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych. Konsekwencja i wyzwanie polityki rynku pracy?

Dyskusja

12.30 – 13.00 Podsumowanie konferencji

13.00 – 14.00 Obiad